پورتال اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی
اخبار مهم:
اسامی منتخبین استانی

منتخبین استانی و راه یافتگان به مرحله کشوری جشنواره درس پژوهی متوسطه اول

شهرستان

گروه درسی

پرسنلی

نام و نام خانوادگی

بجنورد

قرآن و پیام

31081202

گلنوش یزدانی

بجنورد

قرآن و پیام

31213909

اعظم پرویزیان

بجنورد

قرآن و پیام

31214523

خاطره طاهری

بجنورد

قرآن و پیام

31164441

اشرف محمدزاده

بجنورد

قرآن و پیام

31076300

شادی ریحانی

بجنورد

زبان انگلیسی

31133953

عصمت فخر محمدی

بجنورد

زبان انگلیسی

31072550

اکرم رمضانی

بجنورد

زبان انگلیسی

31170819

عفت پارسا

بجنورد

زبان انگلیسی

31211714

سکینه شادمهر

بجنورد

زبان انگلیسی

30996742

فرخنده وحدانی کوشکی

بجنورد

آمادگی دفاعی

31133914

رقیه قدیمی

بجنورد

آمادگی دفاعی

31084085

خدیجه اصیل

بجنورد

آمادگی دفاعی

31130316

راضیه پولادی

بجنورد

آمادگی دفاعی

31136684

مرضیه مالدارمقدم

بجنورد

آمادگی دفاعی

31069645

مریم حائری

بجنورد

فرهنگ و هنر

35641124

هادی هنرجو

بجنورد

فرهنگ و هنر

30007873

نفیسه وکیلی

بجنورد

فرهنگ و هنر

31075524

معصومه نقیب

بجنورد

فرهنگ و هنر

35680417

معظم گرایلی

گرمه

ادبیات فارسی

35630415

معصومه امانی

گرمه

ادبیات فارسی

35631706

محمدرضا ابراهیمی

گرمه

ادبیات فارسی

31131660

محمدرضا حسن زاده

گرمه

ادبیات فارسی

31135805

فاطمه نجارزاده

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه