پورتال اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی
اخبار مهم:
دستورالعمل تغيير سمت سال تحصيلي 96-95

دریافت فایل

با صلوات بر حضرت محمد(ص) و خاندان مطهرش وسلام و احترام؛ به استناد جلسه شماره 136 كميته برنامه ريزي استان، طرح طبقه بندي مشاغل معلمان و چارچوب برنامه توسعه سنواتي و به منظور ساماندهي بهينه نيروي انساني ، تعديل نيرو در دوره هاي مختلف تحصيلي و استفاده از تخصص جديد افراد، دستورالعمل تغيير سمت سال تحصيلي 96-95 به شرح ذيل ابلاغ مي گردد، شايسته است ضمن اطلاع رساني به موقع و رعايت دقيق ضوابط دستور العمل، آمار و اطلاعات متقاضيان تغيير سمت را مطابق نمون برگ هاي پيوستي ( نمون برگ هاي1،2،3 ) جمع آوري و نسبت به ارسال اطلاعات به اداره كل اقدام فرمائيد.

1- بررسي تقاضاي افراد، با توجه به وضعيت فعلي نيروي انساني و با مد نظر قرار دادن اصل عدم نياز در دوره تحصيلي مبداء و نياز در دوره تحصيلي مقصد انجام گيرد بطوري كه بعد از انجام تغيير سمت كمبود يا مازاد در رشته ، جنس ،دوره تحصيلي مربوطه وساير سمت ها ايجاد نشود .

2- حداقل سنوات خدمت در آموزش و پرورش جهت شركت در تغيير سمت 10 سال و حداكثر براي دارندگان مدرك ليسانس 20 سال و فوق ليسانس و بالا تر 25 سال تعيين گرديده است( ملاك محاسبه حكم كارگزيني تا مورخه 12/29/ 94 )

تبصره : مدت رزمندگي ، جانبازي و آزادگي از سقف سنوات خدمت كسر مي گردد.(جانبازي به ازاي هر 10 درصد يك سال محاسبه گردد)

3- ملاك تغيير سمت آخرين مدرك تحصيلي مي باشد.

4- افراد متقاضي بايد حداكثر تا پايان اسفند 1394 فارغ التحصيل شده باشند .

5- تغيير سمت نيروهاي خدماتي كمتر از فوق ليسانس به آموزشي ممنوع مي باشد .

6- درصورت نياز در پست هاي اداري مالي نيروهاي خدماتي با حداقل مدرك تحصيلي ليسانس با رعايت ضوابط امور اداري و بر اساس امتياز مي توانند ارائه تقاضا جهت تغيير سمت از خدماتي به اداري مالي نمايند.

7- رشته هاي مورد نياز تغيير سمت به تفكيك شهرستان ، مقطع ، رشته و جنس به پيوست مي باشد افراد حائز شرايط فقط در رشته هاي اعلام شده مي توانند ارائه تقاضا نمايند

تبصره 1 : در صورتي كه شهرستان / منطقه در رشته / جنس با كمبود شديد نيرو مواجه بوده و در جدول پيوست نيامده است موضوع سريعا" به اداره كل گزارش گردد.

تبصره2 : چنانچه در شهرستان / منطقه نياز به تغيير سمت در رشته و جنس وجود داشته باشد و نيروي مورد نياز از همان شهرستان / منطقه تامين نگردد از ساير شهرستانها به شرط انتقال مي توانند در تغيير سمت شركت نمايند.

8- مدت خدمت در شهرستان رازوجرگلان 3 سال و در ساير شهرستانهاي استان 5 تعيين مي گردد ذينفع بعد از مدت تعيين شده بدون شركت در نقل و انتقالات به شهرستان/منطقه اوليه انتقال خواهند يافت .

9- افراد انتقال موقت مجاز به شركت در تغيير سمت در شهرستان مبداء (محل خدمت اصلي) هستند .

10- تغيير سمت فقط در رشته هاي طرح طبقه بندي مشاغل معلمان(دبيري،آموزگاري،هنرآموزي،مشاوره تحصيلي،مربي پرورشي و مراقب سلامت ) امكان پذير مي باشد.

11 - حداقل مدرك مورد نياز براي تغيير سمت به دبيري متوسطه دوم نظري ، مربي پرورشي و مشاوره تحصيلي فوق ليسانس ، هنر آموزي ، دبيري متوسطه اول ، آموزگاري و مراقب سلامت ليسانس مي باشد .

تبصره : شهرستانهاي رازو جرگلان ، گرمه ، جاجرم و منطقه بام و صفي آباد با حداقل مدرك تحصيلي ليسانس مي توانند متقاضي تغييرسمت به دبيري متوسطه نظري باشند.

12- كساني مي توانند متقاضي تغيير سمت به مشاوره باشند كه داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس فقط در رشته هاي راهنمايي و مشاوره ، روانشناسي(باليني، عمومي، شخصيت، سلامت )باشند.

13- افرادي مي توانند متقاضي تغيير سمت به مربي پرورشي باشند كه داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس و شاغل در دوره تحصيلي متوسطه اول و دوم در يكي از رشته هاي الهيات، علوم قرآني، روانشناسي و امور تربيتي باشند.

14- خواهران داراي مدرك تحصيلي كارشناسي در رشته هاي علوم تغذيه، بهداشت محيط، بهداشت عمومي، تغذيه، معلم فني بهداشت، پزشكي، مامائي، پرستاري، بهداشت مدارس و بهداشت خانواده مي توانند متقاضي تغيير سمت به مربي بهداشت مدارس باشند .( بجز آموزگاران )

15- با توجه به كمبود نيرو در حوزه آموزشي ، توانبخشي و بهداشت در مدارس استثنايي و لزوم بكار گيري نيروهاي توانمند با رشته هاي تحصيلي دانشگاهي مرتبط با اين حوزه ، آن دسته از همكاران متوسطه اول و دوم با مدرك تحصيلي، مشاوره، روانشناسي ( كودكان استثنائي، عمومي، باليني و تربيتي ) كار درمان، گفتار درمان و فيزيوتراپي و همكاران دوره ابتدائي با مدرك تحصيلي روانشناسي كودكان استثنائي، روانشناسي باليني، كار درمان، گفتاردرمان و فيزيو تراپي مي توانند در تغيير سمت به دوره استثنائي شركت نمايند.

16- رشته هائي كه نياز به گزينش و مصاحبه تخصصي دارد در صورتي كه نتيجه گزينش يا مصاحبه تخصصي افراد تغيير سمت يافته تا شروع سال تحصيلي جديد مشخص نشود اين افراد بايد در سمت و مقطع قبلي سازماندهي گردند، به محض مشخص شدن نتيجه ، ابلاغ تغيير سمت آنان در اداره كل صادر خواهد شد ، و تاريخ اجراي آن از مهر ماه سال تحصيلي آينده خواهد بود.

17- با توجه به تاكيدات وزارت متبوع، تغيير سمت به صورت يك مرحله اي بوده و بعد از تاريخ مقرر هيچ گونه درخواستي در اين زمينه پذيرفته نخواهد شد.

18- تغيير سمت فقط از طريق منطقه / شهرستان خواهد بود.

19- امتياز سازماندهي داخلي افرادي كه تغيير سمت مي يابند تا سه سال نصف محاسبه مي گردد.

20- افرادي كه با اين شيوه نامه تغيير سمت داده مي شوند تا سه سال حق شركت در نقل وانتقالات ( آموزشي و اداري ) برون منطقه اي و تغيير سمت مجدد را ندارند ( ملاك محاسبه پايان سال تحصيلي).

21- افرادي كه در سال تحصيلي قبل (95-94 ) در تغيير سمت شركت نموده و با درخواست آنها موافقت شده وبعد انصراف داده اند تا سه سال مجاز به شركت در تغيير سمت نمي باشند.

تبصره : افراد متقاضي تغيير سمت به شرط انتقال از بند فوق مستثني مي باشند.

22- تاريخ اجراي تغيير سمت براي تمام افرادي كه با تبديل وضعيت آنان موافقت مي گردد1/ 7/ 95 خواهد بود.

23- بررسي درخواست تغيير سمت وتنظيم جداول در منطقه / شهرستان توسط كميته برنامه ريزي انجام پذيرد.

24- صورت جلسه تغيير سمت و نمون برگ هاي پيوستي ( نمون برگ هاي 2 و 3 )با دقت تنظيم و حد اكثر تا مورخه 95/2/15 به اداره كل ( گروه طرح و برنامه )ارسال گردد.نمون برگ شماره1 در شهرستان باقي خواهد ماند. به تقاضاهاي ارسالي بعد از تاريخ مقررترتيب اثر داده نخواهد شد.

جهت پاسخ به سوالات و ابهامات احتمالي مي توانيد با شماره 3224721-0584( گروه طرح و برنامه ) تماس حاصل نمائيد.

Oval: نمون برگ شماره   1

بسمه تعالي

فرم درخواست تغییر سمت ( سال تحصيلي96 -95 )

اداره آموزش و پرورش .....................

با سلام و احترام :

اينجانب فرزند شاغل در پست با سابقه خدمت سال بوده و در تاریخ / / 13 موفق به اخذ مدرك تحصيلي در رشته گرايش شده ام و متقاضي تبديل وضعيت از سمت . به سمت رشته در مقطع مي باشم خواهشمند است در صورت صلاحدید نسبت به تغییر سمت اینجانب اقدام مقتضی را مبذول فرمائید.

* متقاضی تغییر سمت به شرط 5 سال انتقال موقت به سایر مناطق می باشم ( بجز شهرستان بجنورد)

* متقاضی تغییر سمت به شرط 3 سال انتقال موقت به شهرستان رازو جرگلان می باشم

شماره تلفن تماس: ................................. امضاء – تاريخ

فرم امتياز بندي نيروهاي متقاضي تغییر سمت

رديف

امتيازات

امتياز متقاضي

امتياز تاييد شده

1

سنوات اخذ مدرك تحصيلي دارای شرایط تغییر سمت حداكثر تا 29/12/94( هرسال 4 امتياز- به ازای هر 3 ماه یک امتیاز )

توضيح : امتياز دارندگان مدرك تحصيلي فوق ليسانس مرتبط با ليسانس از زمان اخذ مدرك ليسانس محاسبه مي گردد

2

معدل كل آخرين مدرك تحصيلي ............................. (با ضريب 5/1 )

3

آخرين مدرك تحصيلي( فوق ديپلم 5 1، ليسانس 20 ، فوق ليسانس 30، دكترا 45 ) امتياز

4

تاليفات ، (حد اكثر امتيازاين بند 10 مي باشد) :

الف :كتاب حد اكثر 4 امتياز(به ازاي هرمورد تاليف :2، ترجمه: 1.5 وگردآوري: 1 امتياز ) ب : مقالات چاپ شده در نشريات يا ارائه شده در همايشها با ارائه مدارك مستند

حد اكثر 4 امتياز ( عمومي هرمورد 5/0 امتياز ، تخصصي هرمورد 1 امتياز )

ج :تهيه نرم افزار آموزشي حد اكثر 2 امتياز ( هر مورد 5/0 امتياز با تاييد يكي از گروه هاي آموزشي ، كميته تاليفات ، صنايع آموزشي )

5

به ازاي هرسال سنوات خدمت 1 امتياز تا مورخه 29/12/94 (برای لیسانس و كمتر حداكثر 20 امتياز- فوق لیسانس و بالاتر حداکثر 25 امتیاز )

6

ايثار گري و جانبازي (جانبازي تا پنج درصد 2 امتياز ازپنج درصد به بالا به ازاي هر 5 درصد يك امتياز – آزادگان : تايك سال اسارت 2 امتياز مازاد برآن هرسال يك امتياز – رزمندگي : به ازاي هر ماه حضور داوطلبانه نيم 5/0 امتياز)

7

تشويقي حد اكثر 15 امتياز ( اداره 1 ، اداره كل 3 ، وزارت 4 ، فقط استاندار4 )

8

گواهينامه ICDLبه ازاي هر مهارت 5/0 امتياز

جــــمـــــع

- در صورت امتياز مساوي به ترتیب اولويت با (سنوات خدمت بالا، بعد مدرك تحصيلي ، و سپس رزمندگي و ايثار گري ) خواهد بود

نام و نام خانوادگي متقاضي كارگزيني كارشناس آمار و برنامه ريزي

امضاء – تاريخ امضاء امضاء

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه